Stedennetwerk G40: “Starters zorgen voor een magic mix in inclusieve wijken”

Een bijdrage van Harriët Tiemens, voorzitter Fysieke Pijler bij het Stedennetwerk G40

De coronacrisis laat meer dan ooit zien hoe belangrijk goed wonen is, vindt Stedennetwerk G40. Gemeenten willen een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen, met zoveel mogelijk eigen regie en op eigen kracht. Goed wonen is ook een belangrijke basis om mee te kunnen doen. Wonen staat voor een veilige plek, voor een thuis, voor identiteit, voor geborgenheid, voor deel uitmaken van de samenleving en voor kwaliteit van leven. Maar het wordt steeds moeilijker om een woning te huren of kopen, en voor sommige groepen is het haast onmogelijk om een dak boven het hoofd te krijgen.

Gemeenten zien dat de vraag naar betaalbare (sociale en middenhuur) woningen alleen maar toeneemt. Niet alleen onder huur- en koopstarters, maar ook bij onder meer studenten, mantelzorgers, mensen met zorgbehoeften, statushouders, arbeidsmigranten en reguliere woningzoekenden. Bij woningcorporaties vallen mensen buiten de boot of behoren niet tot de doelgroep. Starters zorgen voor een magic mix Starters zijn een van de groepen die tussen wal en schip vallen. Terwijl starters onze woonwijken inclusief en leefbaar kunnen maken. Want voor een prettige en leefbare wijk moet de samenstelling ervan in balans zijn. Tussen mensen die kwetsbaar en zorgbehoevend zijn, en mensen die op eigen benen staan en een helpende hand kunnen bieden. Starters zorgen voor een magic mix door als ‘dragers’ tussen de ‘zorgvragers’ te wonen. Inclusieve wijken zijn een integrale opgave Gemeenten zien inclusieve wijken als een integrale opgave en zien het huisvesten van verschillende doelgroepen niet als separaat probleem. Het gaat om een combinatie van wonen, welzijn en zorg, en om een samenspel van corporaties, projectontwikkelaars, het sociaal domein, en zorgaanbieders en -financiers. Gemeenten hebben hierin een regierol en zijn een verbindende factor in vraagstukken rondom leefbaarheid. Voor het urgente startersprobleem moeten Rijk, provincies, gemeenten én corporaties de handen ineenslaan om de volkshuisvesting op orde te brengen. Alleen dan hebben starters daadwerkelijk een goede start.


Delen mag, graag zelfs!