Nog meer leesvoer

20 september 2019

Mensen delen verhalen over 'wooncrisis' op speciale actiesite

Huurders en woningzoekenden delen hun verhalen op wooncrisis.nl. Met deze website willen de Woonbond en woningcorporaties de problemen van het huidige woonbeleid aan het licht brengen.

> ga naar de website

17 september 2019

Blog Vereniging Eigen Huis: Prinsjesdag komt voor starters geen moment te laat

Het kabinet trekt € 2 miljard uit voor de woningmarkt en schaft de overdrachtsbelasting voor starters mogelijk af. Is dit voldoende?

> lees het blog

10 september 2019

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,3 miljoen inwoners hebben, 1 miljoen meer dan nu. Vooral de grote en middelgrote steden zullen groeien, evenals diverse randgemeenten rondom de grote steden. Tegelijk zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland.

> bekijk de prognose van het PBL en CBS

6 september 2019

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonde 17,4 procent van de bevolking alleen, in 2008 was dat nog 15,7 procent. In de meeste leeftijdsgroepen nam het aandeel alleenstaanden toe. Zeventigers en tachtigers wonen juist minder vaak alleen dan tien jaar terug.

> bekijk de cijfers van het CBS

29 augustus 2019

Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019

De weg van jongeren naar een zelfstandig bestaan verloopt trager dan voorheen, zo blijkt uit het rapport 'Hoge verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019' van de Sociaal-Economische Raad.

> bekijk het adviesrapport

27 augustus 2019

Woningmarkt studenten voorlopig niet in evenwicht

Studiesteden waar de woningnood onder studenten hoog is, bouwen er tot 2026 flink wat kamers bij.Toch verwachten onderzoekers dat maar de helft erin zal slagen om de overspannen lokale kamermarkt in 2026 tot bedaren te brengen.

> lees het artikel

15 augustus 2019

Nieuwbouwmarkt steeds bepalender voor ontwikkeling van de bestaande voorraad koopwoningen

De dalende trend in het nieuwbouwaanbod van koopwoningen drukt een steeds grotere stempel op de dynamiek en koopprijsontwikkeling in de bestaande woningvoorraad. Dit belemmert de mogelijkheden om door te stromen vanuit een bestaande koopwoning, waardoor ook het aanbod van bestaande koopwoningen stagneert.

> lees de conclusies uit de Monitor Koopwoningmarkt over het tweede kwartaal van 2019

14 augustus 2019

Woonbehoeften starter en student steeds meer gelijk

Het aantal uitwonende studenten daalt, ondanks het opgezette actieplan van de overheid. Uit onderzoek van vastgoedadviseur Savills blijkt dat de starter de student steeds vaker verdrukt op de huizenmarkt. 

> lees het artikel

8 juli 2019

Particuliere huursector compleet in beeld

Het Kadaster en het CBS deden beide onderzoek naar de ontwikkelingen in de particuliere huursector. Hieruit kwamen verschillende cijfers en inzichten.

> lees meer en bekijk de rapporten

13 mei 2019

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers van 2018 bereiken mijlpalen in hun levensloop later dan de twintigers van 2008. Ze gaan later uit huis, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

> bekijk de cijfers van het CBS

17 april 2019

Starterslening drijft woningprijzen niet op

Met een Starterslening krijgen koopstarters maximaal 20% meer hypotheekbudget. Wat betekent dit voor de woningmarkt en -prijzen? Het Kadaster deed onderzoek en concludeerde: de Starterslening zorgt niet voor hogere woningprijzen.

> lees meer en bekijk het rapport

April 2019

Meer inspanningen nodig om ambities uit Nationale Woonagenda te realiseren

Uit recente cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat de harde plancapaciteit voor woningbouw in de meeste provincies bij lange na niet voldoet aan het ambitieniveau van de Nationale Woonagenda.

> bekijk de publicatie

Voorjaar 2019

De financiële (on)haalbaarheid van wonen

Achtergronden, facts & figures, visies, ambities en uitdagingen; in het BPD-themadossier over betaalbaarheid wordt het onderwerp van alle kanten belicht. Waar liggen de oplossingen voor betaalbaar wonen?

> bekijk het dossier

Januari 2019

Drie feiten over millenials en starters op de woningmarkt

Over twintigers en dertigers wordt vaak gezegd dat ze het liefst in de stad willen wonen, bij voorkeur in een huurwoning en dat ze het prima vinden om woonvoorzieningen te delen met anderen. Klopt dit beeld van de generatie millennials?

> bekijk het onderzoek


Delen mag, graag zelfs!